Newyddion


Betsi Cadwaladr/North Wales  |  21 Ionawr 2020

Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

Mae dietegwyr a staff arlwyo yn rhannu prydau bwyd sy'n hawdd eu gwneud, yn iach ac yn fforddiadwy gyda staff Ysbyty Glan Clwyd.

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  09 Ionawr 2020

Deg Awgrym Da ar Sut i Guro Hwyliau Gwael Mis Ionawr

National  |  19 Rhagfyr 2019

Tîm Iechyd Deintyddol Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Hyfforddi’r Hyfforddwr

Aeth Tîm Iechyd Deintyddol Cymunedol Betsi Cadwaladr ymlaen i ddarparu hyfforddiant i gydweithwyr yn dilyn eu sesiwn Hyfforddi’r Hyfforddwr

National  |  18 Rhagfyr 2019

Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru wedi nodi pedair thema allweddol i'w hyrwyddo erbyn 2030

Betsi Cadwaladr/North Wales  |  26 Tachwedd 2019

Cynllun Strategol Bwydo Babanod Betsi Cadwaladr

Nod Cynllun Strategol Bwydo Babanod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw hyrwyddo a chefnogi'r maeth gorau posibl i fabanod a phlant bach a sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth mewn perthynas â bwydo a meithrin eu plentyn, gan arwain at welliannau mewn iechyd a llesiant.

Betsi Cadwaladr/North Wales  |  26 Tachwedd 2019

Canllawiau Gweithgaredd Corfforol Newydd

Mae canllawiau newydd wedi’u rhyddhau gan Brif Swyddogion Meddygol y DU ar faint a’r math o weithgaredd corfforol y dylai pobl o bob oed a gallu fod yn ei wneud i wella eu hiechyd.