Newyddion


Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  10 Ebrill 2020

Llinell gymorth iechyd meddwl yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy annog y rheiny sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19 i ofyn am gefnogaeth

Mae staff llinell gymorth iechyd meddwl Gogledd Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy ofyn i bobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl yn ystod yr argyfwng COVID-19 i ofyn am gefnogaeth.

Betsi Cadwaladr/North Wales  |  02 Mawrth 2020

Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol Gogledd Cymru

Mae'r strategaeth hon yn arwydd o'n hymrwymiad clir i weithio mewn partneriaeth ar draws Gogledd Cymru i leihau effaith niweidiol alcohol ar ein poblogaeth

Betsi Cadwaladr/North Wales  |  21 Ionawr 2020

Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

Mae dietegwyr a staff arlwyo yn rhannu prydau bwyd sy'n hawdd eu gwneud, yn iach ac yn fforddiadwy gyda staff Ysbyty Glan Clwyd.

Betsi Cadwaladr/Goledd Cymru  |  09 Ionawr 2020

Deg Awgrym Da ar Sut i Guro Hwyliau Gwael Mis Ionawr

National  |  19 Rhagfyr 2019

Tîm Iechyd Deintyddol Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Hyfforddi’r Hyfforddwr

Aeth Tîm Iechyd Deintyddol Cymunedol Betsi Cadwaladr ymlaen i ddarparu hyfforddiant i gydweithwyr yn dilyn eu sesiwn Hyfforddi’r Hyfforddwr

National  |  18 Rhagfyr 2019

Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru wedi nodi pedair thema allweddol i'w hyrwyddo erbyn 2030