Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020

Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

 Glan Clwyd Healthy Meals E.jpg

Mae dietegwyr a staff arlwyo yn rhannu prydau bwyd sy'n hawdd eu gwneud, yn iach ac yn fforddiadwy gyda staff Ysbyty Glan Clwyd.

Mae'r cydweithwyr coginio yn cydweithio i helpu staff y GIG i gasglu arferion bwyta iach drwy'r fenter Bwyd Iach, Staff Iach.

Pob dydd Mercher o 5 Chwefror, bydd unigolion sy’n ymweld â chantîn yr ysbyty'n gallu cael pryd o fwyd am bris gostyngol o £1. Mae pob pryd o fwyd yn cael ei weini gyda cherdyn rysáit i chi fynd adref  gyda chi a byddwch yn cael eich cofrestru mewn cystadleuaeth bwyta'n iach.

Mae prydau bwyd ar y fwydlen yn cynnwys stir-fry llysiau, chilli fegan a chyw iâr gyda sbeisiau gyda phwmpen cnau menyn a ffa.

Mae'r pryd o fwyd am bris gostyngol, sydd fel arfer yn llai na phunt, wedi'i gynllunio i fod yn faethol ac yn economaidd i'w gynhyrchu.

Mae gan y ryseitiau gyfrannau iach o egni, protein a ffibr, maent yn cyfrannu at bump dogn o ffrwythau a llysiau y diwrnod, ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio cynhwysion cynaliadwy sy'n seiliedig ar blanhigion.

Dywedodd Sue Brierley-Hobson, Pennaeth Dieteteg ar gyfer yr Ardal Ganolog:  “Cawsom adborth aruthrol gan staff ac ymwelwyr am ansawdd y bwyd, gyda llawer o bobl yn nodi eu bod wedi mabwysiadu’r ryseitiau fel rhan o’u cynlluniau prydau bwyd ar gyfer eu teulu.

"Roeddem eisiau dod o hyd i ffordd i helpu staff sy'n gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd i gael mynediad at brydau bwyd iach a maethlon.

 "Ein nod yw galluogi ein staff i fwyta'n iach ar gyllideb tra byddant yn y gwaith, ond hefyd i hwyluso eu gallu i fynd â'r ryseitiau hyn adref a'u rhannu gyda'u teuluoedd.

"Mae'r cardiau ryseitiau'n cynnwys dadansoddiad maethol, a sut i raddio'r prydau bwyd fel eich bod yn cael y nifer cywir o ddognau.

"Roedd y peilot yn llwyddiannus yn Wrecsam o'r diwrnod cyntaf, ac rydym yn hyderus y bydd ein cydweithwyr yn Ysbyty Glan Clwyd yn ei fwynhau hefyd."

Bydd y treial yn cael ei gynnal am wyth wythnos, a bydd yn cael ei werthuso drwy gydol yr wyth wythnos, gyda'r bwriad o barhau gyda'r rhaglen yn Ysbyty Glan Clwyd a safleoedd eraill y Bwrdd Iechyd.

Nod y rhaglen yw ysbrydoli staff i gael mynediad at fwyd maethol a fforddiadwy, sy'n rhad ac yn hawdd ei baratoi.