Gwasanaethau


DAN 24/7

Os yw'r person yn pryderu am faint y mae'n ei yfed neu faint y mae rhywun arall yn ei yfed, cyfeiriwch ef at ei feddyg teulu neu DAN 24/7, y Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru, sy'n rhad ac am ddim

Grwpiau rheoli pwysau cymunedol Foodwise

Ar gyfer unigolion sydd dros bwysau (sydd â BMI o 25 neu fwy) Caerffili: 01495 235401

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

GDAS Gogledd (Torfaen, Blaenau Gwent, Trefynwy) Ar gyfer GDAS De (Casnewydd a Chaerffili) I leihau'r niwed sy'n gysylltiedig â sylweddau Ffoniwch 0333 9993577

Gwasanaethau rheoli pwysau oedolion.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig nifer o opsiynau a ddarperir gan dîm amlddisgyblaethol. Efallai y bydd merched beichiog neu rieni â phlentyn o dan bedair blwydd oed yn gymwys i gael talebau bwyd a fitaminau Cychwyn Iach. Gellir defnyddio talebau bwyd i brynu llaeth, ffrwythau a llysiau. Ar gyfer unigolion sy'n ordew (sydd â BMI o 30 neu fwy) ac sydd eisoes wedi ceisio colli pwysau. Os bydd gennych ymholiadau, ffoniwch: 01633 431719

Helpa Fi i Stopio

Mae Helpa Fi i Stopio yn un man cyswllt ar gyfer smygwyr sydd eisiau stopio smygu yng Nghymru. Bydd tîm canolfan gyswllt Helpa Fi i Stopio yn prosesu pob hunangyfeiriad gan smygwyr ac e-gyfeiriadau gan broffesiynau. Bydd aelod o’r tîm yn trafod gyda’r smygwr unrhyw gymorth stopio smygu’r GIG sydd ar gael yn ei ardal leol ac yn trefnu apwyntiad neu’n cyfeirio’r smygwr at y gwasanaeth yr hoffai fynychu. Ffoniwch: 0800 085 2219 | Ewch i: helpafiistopio.cymru

Slimming World

Grwpiau colli pwysau masnachol

Weight Watchers

Grwpiau colli pwysau masnachol

Y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS).

Mae'r cynllun yn cynnig cyfleoedd i ymgymryd â gweithgarwch corfforol am lai o gost i'r rhai sydd â chlefyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig ac a fyddai'n cael budd o fod yn fwy egnïol. Gall cleifion gael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch Cydgysylltydd NERS lleol: Torfaen: Owen Thomas Ffôn: 01633 627128 Sir Fynwy: Joel Morgan Ffôn: 07825734943 Blaenau Gwent: Daniel Harries Ffôn: 01495 355654 Casnewydd: Anna Pennington Ffôn: 01633 851588 Caerffili: Craig James Ffôn: 07966301510 barnhc@caerphilly.gov.uk

Ychwanegu at Fywyd

Gall archwiliad iechyd am ddim "Ychwanegu at Fywyd" i'r sawl sydd dros 50 oed eich helpu i deimlo'n well ac aros yn iach ac yn weithgar yn y dyfodol. Torfaen: 01495 742688 Casnewydd: Dwyrain (Alway, Ringland) 01633 281819 Blaenau Gwent: Glynebwy 01495 304352, Gogledd Ebwy Fach (Nantyglo, Blaenau, Brynmawr) 01495 291765, De Ebwy Fach (Six Bells, Abertyleri, Swffryd) 01495 320497 Sir Fynwy 01633 644286