Mae trigolion Bae Abertawe yn ymarfer eu ffordd i hapusrwydd yn ystod y pandemig

Dydd Gwener, 29 Ionawr 2021

Mae trigolion Bae Abertawe yn troi at ymarfer corff yn amlach na phobl mewn unrhyw ran arall o Gymru er mwyn helpu i wella eu hiechyd meddwl yn ystod Pandemig Covid19.

Yn ôl arolwg diweddar gan YouGov, dywedodd dros draean (37 y cant) o’r rhai sy’n byw yn yr ardal, fod ymarfer corff wedi helpu i gynnal neu wella eu hiechyd meddwl ers dechrau’r pandemig. Mae hyn o'i gymharu â 34 y cant sy'n troi at ymarfer corff i hybu eu hwyliau, yn genedlaethol yng Nghymru.

Daw'r canfyddiadau gan fod Llywodraeth Cymru yn annog pobl i 'helpu ni, eich helpu chi' trwy ymarfer hunanofal a mabwysiadu newidiadau bach i helpu i wella lles meddyliol, yn enwedig ar adeg pan mae lefelau pryder yn uwch na'r arfer.

Buddion traddodiadol ymarfer corff fu gwella a chynnal ffitrwydd corfforol ond, yn fwy diweddar, mae budd ymarfer corff i wella iechyd meddwl wedi dod i'r amlwg. Yn anad dim gyda ffigyrau cyhoeddus fel Joe Wicks yn gwneud ei orau i gael y DU gyfan oddi ar ei soffa yn amlach. Mae ymarfer corff yn lleihau hormonau straen, fel cortisol ac yn cynyddu endorffinau, sef cemegolion 'teimlo'n dda' naturiol y corff, a phan gânt eu rhyddhau trwy ymarfer corff, mae hwyliau'n cael hwb yn naturiol.

Dywedodd Dr Sarah Collier, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Rydym yn gwybod bod llawer o fuddion, yn gorfforol ac yn seicolegol, i gymryd rhan mewn ymarfer corff yn rheolaidd. Yn ogystal â rhyddhau hormonau ac endorffinau 'teimlo'n dda', gall ymarfer corff yn naturiol helpu i wella ein hwyliau, cynyddu ein hunan-barch a'n hyder, helpu ein sgiliau meddwl a lleihau unrhyw symptomau pryder y gallem fod yn ymdopi â nhw. Mae ymchwil yn dweud wrthym y gall ymarfer corff fod mor bwerus â chymryd gwrth-iselder i rai.

“Gyda dyfodiad Covid-19 mae yna lawer o ffyrdd nawr i gysylltu â’i gilydd fwy neu lai i gymryd rhan mewn ymarfer corff, ac mae hyn wrth gwrs yn ddefnyddiol oherwydd gall hefyd helpu i gyfrannu at deimladau o berthyn a chysylltiad â phobl eraill sydd hefyd yn iawn yn bwysig ar adeg fel hon.

“Pan fyddwn yn teimlo’n isel neu’n bryderus, efallai mai ein tueddiad naturiol yw tynnu’n ôl a rhoi’r gorau i wneud y pethau hyn,ond yna mae’n bwysicach fyth gosod nodau i’w gwneud ni waeth pa mor fawr neu fach i helpu i sicrhau ein lles, gan ddechrau’n fach os yw hyn yn newydd ac adeiladu'n raddol gyda chyngor gan weithwyr iechyd proffesiynol os bydd angen.

“Mae yna lawer o bethau arall y gallwn eu gwneud hefyd i helpu ein hiechyd meddwl a’n lles ar yr adeg hon gan gynnwys Silvercloud sy’n offeryn hunangymorth therapi ymddygiad gwybyddol ar-lein ac Activate your Life, cwrs sy’n seiliedig ar fideo yn seiliedig ar yr egwyddorion therapi derbyn ac ymrwymo.

“Wrth gwrs, bydd adegau pan fyddwn yn cael trafferth gyda lefelau clinigol o bryder, iselder ysbryd a phryder iechyd meddwl arall a bydd angen y help llaw ychwanegol hwnnw ar rai ohonom. Yma ym Mae Abertawe mae timau o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a all ddod ochr yn ochr â ni i'n helpu ni. Mae rhywfaint o wybodaeth ar ein gwefan mewn perthynas â hyn.

“Rydym hefyd yn gwybod y gall rhai ohonom gyrraedd y pwynt o deimlo na allant barhau ac efallai y byddwn yn teimlo’n hunanladdol yn weithredol - ni allwn bwysleisio digon yr angen i estyn allan atom ar frys os yw hyn yn wir. Mae yna ffordd ymlaen bob amser a phobl sy'n gallu helpu. ”

Wrth gwrs, yma yn Abertawe mae yna ddigon o gyfleoedd i wneud ymarfer corff am ddim - p'un a yw hynny'n golygu rhedeg neu feicio ar hyd y prom, cerdded y ci ym Mharc Singleton, neu fanteisio ar ddosbarthiadau ffitrwydd am ddim gan yr LC neu ddosbarthiadau ioga sy'n hybu hwyliau am ddim. o Urban Zen trwy eu tudalennau Facebook.

Dywedodd trefnydd Hanner Marathon Abertawe JCP, David Martin Jewell: “Mae'n wych clywed bod pobl yn Abertawe yn pwyso ar fuddion adferol a chodi hwyliau ymarfer corff i'w helpu i'w cael trwy'r amseroedd anarferol hyn. Rwy'n gobeithio bod hyn yn rhywbeth y gallwn ni i gyd ei gynnal fel rhan o'n harferion unwaith y bydd bywyd yn dychwelyd i'w batrymau arferol. Ymarfer corff rheolaidd yw un o'r buddsoddiadau craffaf y gallwch chi ei wneud yn eich iechyd tymor hir, yn gorfforol ac yn feddyliol a gall helpu i roi strwythur eich diwrnod - ffordd bwysig arall o gefnogi eich iechyd meddwl. "

Mae Jen Harding, o Sketty wedi darganfod gwerth ymarfer corff yn rheolaidd wrth gloi. Dywed y fam i ddau o blant: “Rwyf wedi bod yn trochi i mewn i rai o’r dosbarthiadau ymarfer corff am ddim sydd ar gael ar Facebook gan Freedom Leisure, sy’n rhedeg yr LC yn Abertawe. Rwy'n eu cael yn ddelfrydol i mi oherwydd eu bod wedi'u strwythuro ac rwy'n teimlo fy mod i'n gwneud rhywbeth fel grŵp, er fy mod i'n cymryd rhan yn fy ystafell fyw, felly mae yna ymdeimlad o gyfeillgarwch a chystadleuaeth sy'n fy ysgogi. Mae'r dosbarthiadau wedi fy helpu i naddu ychydig o amser i mi mewn wythnos brysur iawn o weithio ac addysg gartref, sydd wedi bod yn dda i'm hiechyd meddwl. Ac rydw i bellach wedi arwyddo i gwblhau her Y 50 milltir Maggie, felly rydw i'n teimlo fy mod i'n gwneud fy rhan dros eraill, yn lleol, hefyd. "

Gyda mwy na £ 700m yn cael ei fuddsoddi bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw agwedd arall ar y GIG.

Dilynwch y ddolen hon i gael cyngor a chefnogaeth am ddim ar sut i ofalu am eich lles meddyliol os gwelwch yn dda am ein tudalen ar gymorth iechyd meddwl lleol i oedolion, plant a phobl ifanc.

 

Ble i gael help:

  • Os ydych chi'n poeni am eich iechyd meddwl ac yr hoffech gael cymorth a chyngor cyfrinachol yna gallwch ffonio llinell cymorth gwrando a chymorth iechyd meddwl CALL sydd ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ar 0800 132 737. Fel arall, gallwch anfon neges destun “Help” i 81066 neu dilynwch y ddolen hon i wefan CALL. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.
  • Mae SilverCloud yn gwrs ar-lein sy'n cynnig cefnogaeth ar gyfer pryder, iselder ysbryd, a llawer mwy, i gyd yn seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT). Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn ddilyn y ddolen hon i gofrestru ar wefan SilverCloud.
  • Mae llinell gymorth anhwylderau bwyta BEAT yn darparu llinellau cymorth a gwybodaeth i oedolion a phobl ifanc, gan gynnig amgylchedd cefnogol i siarad am anhwylderau bwyta a sut i gael help. Ffoniwch 0808 801 0677 neu dilynwch y ddolen hon i wefan BEAT.
  • Mae'r cwrs fideo ar-lein 'ACTivate Your Life' yn rhannu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau a theimladau sy'n achosi trallod a helpu i fyw bywyd gyda mwy o hyder. I ddechrau dilynwch y ddolen hon i dudalen ACTivate your life.
  • Os ydych hefyd yn cefnogi pobl ifanc yn ystod yr amser hwn, mae Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl y Person Ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth, a mwy i adeiladu gwytnwch. Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad i'r pecyn cymorth.