Mae Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro yn helpu i gadw pobl hŷn yn actif gartref

Dydd Llun, 1 Mehefin 2020

Mae Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro yn falch iawn o weithio gydag Elderfit i ariannu DVDs ymarfer corff fel y gall pobl hŷn gadw'n iach ac yn actif gartref yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Mae Elderfit yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sy'n arbenigo mewn ymarfer corff ar gyfer pobl hŷn. Nod y cwmni yw lleihau nifer yr achosion o gwympo trwy ymarferion cryfder a chydbwysedd, yn ogystal â chynnig amgylchedd sy'n annog cymdeithasu.  Cafodd y rhaglen ei dylunio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Oherwydd Coronafeirws, cafodd sesiynau cymunedol eu canslo dros dro, felly aeth Elderfit at Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro i weld a allent fod o gymorth.

 

Ariannodd Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro 1,000 o DVDs i'w dosbarthu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i helpu i gadw pobl yn actif.

Mae sesiynau Elderfit yn hwyl, yn addysgiadol ac yn gynyddol heriol, ond yn bwysicaf oll, maent yn ddeniadol.  Mae sesiynau ar gael i bobl o bob oed a gallu, gan sicrhau y darperir ar gyfer lefel sgiliau pawb.

Dywedodd Alun Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Therapïau a Gwyddorau Iechyd/ Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: “Pan ddaeth Elderfit atom, roeddem yn meddwl y byddai’n dda dosbarthu’r DVD fel rhan o becynnau gwybodaeth ein Tîm Adnoddau Cymunedol.  Roedd hyn hefyd yn cynnig cyfle gwych i hyrwyddo deunyddiau ar y we Elderfit a oedd ar fin cael eu lansio.  Byddwn yn helpu i gadw pobl yn heini ac yn actif yn ystod y pandemig cyfredol gyda’r DVD a’r sesiynau ar y we.

Dywedodd Gareth Bartlett, Cyfarwyddwr Elderfit: "Ni fu erioed amser pwysicach i aros yn actif gartref. Rydym am gadw pobl i symud a chadw mewn cysylltiad â’i gilydd.

“Gan fod cymaint o bobl yn gorfod hunanynysu, roeddem yn teimlo ei bod yn hanfodol ein bod yn sefydlu platfform y gallai’r unigolion hyn ei gyrchu. Rydym bellach wedi llwyddo i greu ardal Aelodau ar ein tudalen we. Trwy’r ardal hon, gallwch gael mynediad at ein DVD ymarfer corff yn y cartref, fforwm cymunedol i sgwrsio â ffrindiau ac aelodau eraill, yn ogystal â sesiynau ymarfer corff yn y cartref rheolaidd ar gyfer dechreuwyr a rhai mwy profiadol. Mae'r holl sesiynau wedi'u cynllunio i helpu i gynnal cryfder a chydbwysedd.

 

“Rydym yn deall nad oes gan bawb sy’n ynysu fynediad i’r rhyngrwyd. Dyma pam rydym wedi cytuno i werthu 2,000 o'n DVDs am bris cost i Dîm Adnoddau Cymunedol Caerdydd, fel y gall y ffisiotherapyddion eu dosbarthu i'r unigolion hynny a fydd yn elwa fwyaf.

“Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth hon i’n cwmni yn ystod y cyfnod ansicr iawn hwn. Yn yr un modd, rydym yn falch iawn y gallem gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. ”

Dywedodd Simone Joslyn, Pennaeth y Celfyddydau ac Elusen Iechyd: “Roeddem yn falch iawn o allu helpu Elderfit ac ariannu'r DVDs hyn a fydd, heb amheuaeth, yn helpu pobl hŷn i gadw i symud a chadw’n actif gartref."

Ewch i www.healthcharity.wales neu e-bostiwch fundraising.cav@wales.nhs.uk er mwyn darganfod sut y gallai Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro eich helpu chi.