Beth yw GBCG

Gall Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif arwain at welliannau mewn iechyd a lles pobl, lleihau cyfraddau marwolaethau cyn amser y gellir eu hosgoi sy'n gysylltiedig â dewisiadau ffordd o fyw gwael, lleihau anghydraddoldebau iechyd a helpu pobl i reoli cyflyrau hirdymor yn well.

Y syniad sylfaenol o dan binio GBCG

Mae'r syniad hanfodol sy'n sail i ddull GBCG yn syml. Mae'n cydnabod bod staff ym mhob rhan o'r sectorau iechyd, awdurdod lleol a gwirfoddol mewn cysylltiad ag unigolion filoedd o weithiau bob dydd ac maent mewn sefyllfa ddelfrydol i hyrwyddo iechyd a ffyrdd iach o fyw. 

 • I sefydliadau, mae GBCG yn golygu rhoi'r arweinyddiaeth, amgylchedd, hyfforddiant a gwybodaeth sydd eu hangen ar eu staff i gyflwyno'r dull GBCG.
 • I staff, mae GBCG yn golygu cael y cymhwysedd a'r hyder i gyflwyno negeseuon ffordd iach o fyw, helpu i annog pobl i newid eu hymddygiad a'u hatgyfeirio at wasanaethau lleol a all eu cefnogi.
 • I unigolion, mae GBCG yn golygu ceisio cymorth a gweithredu i wella eu ffordd o fyw eu hunain drwy fwyta'n well, cynnal pwysau iach, yfed alcohol yn ddoeth, gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, peidio ag ysmygu ac edrych ar ôl eu lles a'u hiechyd meddwl. 

Mae GBCG yn canolbwyntio ar y materion ffordd o fyw sy'n gallu gwneud y gwelliant mwyaf i iechyd unigolyn pan eir i'r afael â nhw: 

 • Rhoi'r gorau i ysmygu
 • Yfed alcohol o fewn y terfynau a argymhellir yn unig
 • Bwyta'n iach
 • Bod yn egnïol yn gorfforol
 • Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd imiwneiddio a brechiadau
 • Gwella iechyd meddwl a lles. 

Beth nad yw GBCG?

Nid yw GBCG yn gwneud y canlynol:

 • ychwanegu gweithred arall at ddiwrnodau gwaith sydd eisoes yn brysur
 • gwneud staff yn arbenigwyr mewn meysydd ffordd o fyw penodol
 • gwneud staff yn gwnselwyr nac yn golygu eu bod yn rhoi cymorth parhaus i unigolion penodol
 • golygu bod staff yn dweud wrth bobl beth i'w wneud a sut i fyw eu bywydau.