Am Hywel Dda

Hywel Dda, y lle a'r bobl:

I grynhoi – yn gyffredinol mae gan bobl sy'n byw yn yr ardal a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd y Brifysgol ffyrdd iachach o fyw nag sy'n gyffredin ledled Cymru, ac mae iechyd ein poblogaeth yn gwella ar y cyfan, ond mae gormod o farwolaethau y gellir eu hosgoi a chyflyrau ataliadwy o hyd. Felly mae heriau lleol i fynd i'r afael â nhw o hyd. Er enghraifft, mae cyfradd ychydig yn uwch o oedolion yn yfed mwy o alcohol na'r hyn a argymhellir yn y canllawiau ac yn goryfed mewn pyliau yng Ngheredigion, tra bod Sir Penfro a Sir Gaerfyrddin yn nodi cyfraddau gordewdra uwch na chyfartaledd Cymru. Mae hyn er gwaethaf cyfraddau gwell na Chymru ar gyfer lefelau gweithgarwch corfforol a bwyta ffrwythau a llysiau.

GBCG yn Hywel Dda:

Roedd tîm iechyd cyhoeddus lleol Hywel Dda mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn fabwysiadwyr cynnar o 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif' ac mae ganddo ymrwymiad hirsefydlog i helpu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol i 'Wneud i Bob Cyswllt Gyfrif' gyda chleifion a chydweithwyr. Mae hyn yn cynnwys galluogi staff i ddatblygu'r sgiliau, y ddealltwriaeth a'r hyder i hyrwyddo lles ac annog newid ymddygiad ffordd o fyw ar bob cyfle priodol. Mae agenda GBCG o fewn Hywel Dda yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn parhau i gael ei datblygu a'i llywio drwy werthuso1-2. Yn benodol, mae'r dull 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif' yn cyfrannu at amcan strategol 1 Bwrdd Iechyd y Brifysgol (annog a chefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach iddynt hwy a'u plant a lleihau nifer y bobl sy'n cymryd risgiau) ac amcan strategol 2 (lleihau nifer y bobl sydd dros bwysau a gordewdra yn ein poblogaeth leol).

Rydym yn parhau i hyrwyddo a datblygu ein gweithgareddau newid ymddygiad a Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif, yn enwedig gyda chydweithwyr sy'n gweithio ym meysydd Gofal Sylfaenol a Blynyddoedd Cynnar.

Cyflwyno GBCG yn Hywel Dda:

Cyflwynir hyfforddiant Ymyriadau Byr lefel 2 wyneb yn wyneb gan y tîm iechyd cyhoeddus lleol i weithwyr iechyd proffesiynol sydd â'r cyfle priodol a rheolaidd i 'Wneud i Bob Cyswllt Gyfrif' gyda chleifion a chleientiaid. Ar hyn o bryd mae dwy brif raglen gyflwyno:

Prosiect Eiriolwyr Ffordd o Fyw

Caiff unigolion brwdfrydig o feddygfeydd a fferyllfeydd [yn bennaf] eu recriwtio i gymryd rhan mewn rhaglen ddatblygu i ymgorffori ffordd iach o fyw ac ethos atal ac ymarfer o fewn eu lleoliad. Mae'r rhaglen yn cynnwys cyflwyno hyfforddiant ymyriadau byr lefel 2 a meithrin cysylltiadau â gwasanaethau a grwpiau cymorth ffordd o fyw lleol yn y gymuned leol.

 

  1. Wood V a Scale I. Evaluation of the ‘Talking with Clients and Patients about Healthy Lifestyles’ brief advice training programme. Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda, 2015.
  2. Evans R., Hancock, L. Jones, G., Nichols, C., Scale, I. a Wood, V. Evaluation of the ‘Lifestyle Advocates: Promoting Health in Practice’ project 2015/2016: an approach to population health in partnership with public health and primary care. Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda, 2016.

                     

Blynyddoedd Cynnar

Rydym yn cefnogi Bydwragedd, Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Iechyd Ysgolion yn eu rôl yn hyrwyddo ymddygiadau ffordd iach o fyw drwy ddarparu Hyfforddiant Ymyriadau Byr Lefel 2.

(Oherwydd gallu cyfyngedig ni allwn gyflwyno hyfforddiant i gynulleidfa ehangach ar hyn o bryd).

 

Cyswllt lleol:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu drafod hyfforddiant cyfredol cysylltwch â:

Geinor.jones@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01970 613 904