Am Betsi Cadwaladr

Ymagwedd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr at GIBCG

Mae'r dull Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GIBCG) yng Ngogledd Cymru yn helpu i gynyddu nifer y sgyrsiau iach sy'n digwydd rhwng y gweithlu lleol a'i phoblogaeth.

Trwy ddefnyddio'r rhyngweithiadau bob dydd sy'n digwydd rhwng y rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, Mae GIBCG yn helpu i annog, cefnogi a grymuso pobl gogledd Cymru i wneud newidiadau i'w ffordd o fyw.

 

Nod ein hagwedd tuag at GIBCG yng Ngogledd Cymru yw:

 • Datblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder staff i'w grymuso i gael sgyrsiau iach
 • Galluogi staff i gael sgyrsiau iach trwy ystyried ac addasu systemau a phrosesau adrannol i hwyluso ymgorffori dull GIBCG
 • Annog staff i ystyried eu hiechyd a'u lles eu hunain a thrwy sgyrsiau dylanwadu ar iechyd eu teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr

 

Beth yw GIBCG?

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GIBCG) yn rhaglen genedlaethol sy'n rhoi amddiffyn a hybu iechyd a lles wrth galon pob cyswllt.

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GIBCG) yn ddull sy'n annog ac yn grymuso'r rhai sy'n gweithio yn y sector iechyd a thu hwnt, i ddefnyddio pob cyfle priodol i hyrwyddo dewisiadau ffordd iach o fyw trwy gyngor byr ac ymyrraeth fer ac i gyfeirio at wasanaethau gofal cymunedol a gofal iechyd perthnasol.

 • Offeryn yw GIBCG sy'n ymgorffori hyrwyddo systematig buddion ffordd iach o fyw mewn ymarfer bob dydd.
 • Mae GIBCG yn annog y gweithlu i gydnabod eu rôl wrth hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, cefnogi newid ymddygiad a chyfrannu at leihau'r risg o salwch.

 

NID yw GIBCG:

 • Ychwanegu swydd arall at ddiwrnodau gwaith sydd eisoes yn brysur
 • Staff yn dod yn arbenigwyr neu'n arbenigwyr mewn rhai pynciau ffordd o fy
 • Staff yn dod yn gynghorwyr neu'n darparu cefnogaeth barhaus
 • Staff yn dweud wrth rywun beth i'w wneud neu sut i fyw eu bywyd

 

Pam dylen ni GIBCG?

 • Ffactorau ffordd o fyw fel ysmygu, alcohol, diet gwael a llai o weithgaredd corfforol yw rhai o'r cyfranwyr mwyaf at anghydraddoldebau iechyd. Gellid osgoi llawer o farwolaethau a salwch y gellir eu hatal fel clefyd y galon, strôc, diabetes math 2 a rhai canserau trwy wneud dewisiadau ffordd iachach o fyw.
 • Mae tystiolaeth wedi dangos y gall cynnig cyngor byr neu ymyrraeth fer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar adegau allweddol ym mywydau pobl eu helpu i newid eu hymddygiad ac aros yn iach. Mae'n dechneg y gellir ei defnyddio ar gyfer ystod o ymddygiadau.

 

Gweler y ddolen isod am ein llyfryn gwybodaeth GIBCG, sy'n darparu rhagor o fanylion am ein dull GIBCG sy'n darparu gwybodaeth am sut y gallwn eich cefnogi chi a'ch tîm / gwasanaeth i weithredu GIBCG yn eich gweithle.

2018-04-05 FINAL InfoBooklet v0b Cymraeg.pdf

Am wybodaeth bellach neu i siaradwch ag aelod o dîm GIBCG, cysylltwch â ni ar:

MECC.NW@wales.nhs.uk